Album kỷ niệm của bạn Uyên Nhi và Bảo tại công viên Tao Đàn 2019