Phân đoạn của Đường hoa Nguyễn Huệ: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc