Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 được thiết kế thành 3 phân đoạn