Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý mang chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước"